Политика за поверителност

март 19, 2021 2021-12-11 18:39

Политика за поверителност

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.hotelpalace.bg (Сайта), администриран от “БОКОРОДО” ООД (Дружеството).

I. Каква информация се събира от Сайта?

Когато използвате услугите на Сайта той се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

1. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

a. В случаите, когато за определена услуга на сайта се налага, ние можем да искаме от вас следните категории лични данни:

 1. вашите лични имена
 2. валиден имейл адрес
 3. телефон
 4. физически адрес за кореспонденция
 5. възможни предпочитания
 6. допълнителни данни, които потребителят сам въвежда за себе си

2. Информация, която Сайтът събира от Потребителя

a. За изпълнението на определи функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, ние събираме информация за вас от вашия компютър автоматично. Например, при използване на раздела за онлайн резервации, вградената в сайта информационна система, която позволява тази функционалност, събира ваша лична информация, която включва:

 1. IP адрес
 2. използвания от вас браузър
 3. предпочитаните настройки на език
 4. вид устройство
 5. отчитане на време за ползване на сайта
 6. отчитане на момента на напускане на сайта
 7. информация за операционната система на вашето устройство
 8. В допълнение може да се събират данни и за:
  а. броя кликове, които правите докато разглеждате сайта
  б. кои страници от нашия сайт сте разгледали
  в. от кои страници сте препратени към нашия сайт
  г. ключови думи при търсене в сайта
  д. брой потребители видели даден банер на публикация на сайта.

При извършването на онлайн резервации и свързаните с тях плащания се използва услугите на “БОРИКА БАНКСЕРВИЗ” АД чрез схемите Verified by Visa за карти VISA и MasterCard SecureCode за карти MasterCard.

б. Понякога може да получаваме информация за вас от наши партньори и/или социални мрежи:

Ако искате да се свържете с нас по канали, различни от тези предоставени през сайта (Например социални мрежи) ние събираме данни от къде сте достъпили сайта. Ние не събираме вашата публично достъпната информация.

в. Доброволно споделяне на публично - достъпна информация

По своя преценка можете да споделите в сайта информация за себе си. Тя може да е публично достъпна през други уебсайтове, включително и информация за това с кого сте свързани там. Събирането, съхраняването, опазването и обработването на тази информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.

3. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.
Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава Дружеството да обработва тези данни по установен начин.

II. От кого се събира информация?

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите крайни потребители – субекти на данни.

III. Как се събира информацията?

Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

 1. Предоставена лично и доброволно от потребителя;
 2. Събрана автоматично от и през сайта
 3. чрез “Бисквитки” за оптимизиране на неговото представяне и анализ.

Ако желаете да научите повече за тези технологии, за това как те действат и как ние ги използваме, моля моля посетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

IV. Защо се събират и обработват данни, и на какво правно основание?

Дружеството използва описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

Категория данни Цел на обработването Правно основание съгласно Регламент за защитата на общите данни (GDPR)
1. Лични имена
2. Телефон и/или имейл адрес
3. Информация за плащане
4. Форма на контакт
5. Предпочитания
1. За предоставяне на услуги и сключване на договори, включително в период на преддоговорни отношения
2. За обслужване на клиенти
Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор
1. IP адрес
2. Използван браузър
3. Езикови настройки
1. За обслужване на крайни клиенти и предоставяне на пълната функционалност на Сайта 1. Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор
1. Лични имена
2. Имейл адрес
За дейности по информиране, продажби и промотиране 1. Чл. 6, ал. 1 е) - легитимен интерес
2. Чл. 6, ал. 1 а) - съгласие
Информация за времето и периода на настаняване За маркетингови проучвания 1. Чл. 6, ал. 1 е) - легитимен интерес
1. Лични имена
2. Телефон и/или имейл
3. Физически адрес за кореспонденция
Лична комуникация с крайните потребители 1. Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор
1. Лични имена
2. Телефон и/или имейл
3. Физически адрес за кореспонденция
Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели 1. чл. 6, ал. 1 в) - за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни
Аналитични данни Подобряване на предоставяните от сайта услуги и статистика 1. Чл. 6, ал. 1 е) - легитимен интерес
1. Лични имена
2. Имейл адрес
Промоции, организиране на анкети, запитвания, промоционални игри и статистически цели 1. Чл. 6, ал. 1 а) - съгласие

V. Период на съхранение на личните данни

Събраната потребителска информация в рамките на всеки туристически сезон на хотела на Дружеството се пази до приключване на съответния туристически сезон, след което се изтрива. Налице са и следните изключения:

Категории данни Начин на събиране Цел за ползването Срок на съхранение
1. Лични имена
2. Имейл адрес
През раздела на сайта за онлайн резервации и разплащане на хотелски услуги Промоции, анкети, запитвания, игри и информационни материали за услугите на търговеца. До оттегляне на съгласието от страна на потребителя
Счетоводни данни След извършени плащания по банков път и/или в брой За спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни Съгласно нормативно определения срок за Р България - 10 г.

VI. Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни?

В съответствие с Европейското законодателство Дружеството поддържа подходящи и необходими технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.
Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност.
Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

VII. Как гарантираме сигурността?

Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптиране и псевдонимизация. Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

VIII. С кого споделяме вашата информация?

Дружеството не споделя лични данни на потребителите на Сайта.
Въпреки това, възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

Субект на споделяне Описание Основание съгласно Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR)
Счетоводство и контрол За изпълнение на задължения по счетоводен закон или утвърдени международни счетоводни стандарти. Чл. 6, ал 1, т. “в”
Специален орган на власт - административен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт 1. При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна;
2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж;
3. Cподеляне на информация с право охранителни органи и финансови институции, когото това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.
Чл. 6, ал 1, т. “в”
Трети лица обработващи лични данни, които извършват второстепенна услуга, по повод и въз връзка с изпълнението на договор между Дружеството и Потребителя.

Например:1. Туроператори, които предоставят услуги във връзка с настаняването на крайните потребители в обектите на дружеството; 2. Куриери; 3. Доставчици на методи за плащане и други финансови институции.
1. Когато естеството на предоставената от сайта услуга изисква това;
2. Когато е крайно необходимо за изпълнение на сключения помежду ни договор.
Чл. 6, ал 1, т. “б”

IX. Права на Потребителите във връзка с личните данни

По-долу представяме правата на всеки краен потребител – субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

Вид право Описание Релевантност към Сайта
Право на информация При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информирани относно следните основни обстоятелства:
1. Кой е администраторът;
2 . Какви са целите на обработването;
3. Какво е правното основание и/или законови интереси;
4. Кой може да получи данните;
5. Какъв е срокът за тяхното съхранение;
6. Какви са правата на потребителите;
7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране.
Да
Право на достъп Потребителят има право на достъп до своите лични данни, която Сайтът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да поучи и информация относно начина на събиране, вида обработване, наличното правно основание. Да
Право на коригиране Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя - субект на лични данни. Да
Право на изтриване Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне. Да
Право “да бъдеш забравен” Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни. Не
Право на ограничаване на обработването на лични данни Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези:
1. Точността на данните е оспорена от потребителя;
2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване;
3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции;
4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора.
В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора.
Не
Право на пренос на данни Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако:
1. Обработването се извършва по автоматизиран начин; и
2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение.
Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни.
Да
Право на възражение срещу обработка на лични данни Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг.
При упражняване на това право личните данни на потребителя може да бъдат изтрити от устройствата на администратора.
Не
Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране. Не
Право да бъде подадена жалба Потребителят има право да подаде жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните.

Субектът на данни може да упражни това право в държавата членка на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение.
Да

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете са посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р. България – Комисия за защита на личните данни.

X. Как можете да упражните правата си?

Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или по имейл на посочените по долу адреси.

XI. Кой е отговорен за обработването на личните данни?

Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

Данни за контакт с администратора на данни

Име “БОКОРОДО” ООД
Адрес на управление ул. Ангел Кънчев 25, Плевен, България, 5800
Уникален идентификационен код (ЕИК) 114112262
Мениджър / Представител Розалина Борисова Колева
Имейл адрес bokorodo_pleven@abv.bg

Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни

Име Комисия за защита на личните данни
адрес България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лачаров” №2
Имейл адрес kzld@cpdp.bg
Телефон за контакт + 359 2 9153518

Ако имате въпроси или коментари относно тази политика за поверителност, можете да изпратите запитване по пощата или електронна поща на следния имейл адрес:bokorodo_pleven@abv.bg

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от управителя на “БОКОРОДО” ООД – Розалина Борисова Колева на 20 април 2018г.

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

Изготвил, утвърдил и приел: Розалина Колева
Дата на публикуване: 20 април 2018г.

Хотел Палас

Tripadviser Отзиви

© 2021 Хотел «Палас»